Last modified: 28 stycznia, 2022

Parametry

 1. Utwórz parametr
 2. Usuń zaznaczone parametry
 3. Parametr agregujący/zbiorowy
 4. Dodaj lub usuń parametry istniejące w modelu programu Revit

Po naciśnięciu Usuń zostanie wyświetlone poniższe okno

Zostaniesz powiadomiony, jeśli parametr został już gdzieś użyty.

Utwórz parametr

 1. Typ parametru
  1. Parametr niestandardowy działa tak samo, jak tworzenie parametru w programie Revit. Tworzone przez Ciebie parametry stają się parametrami współdzielonymi.
  2. Wybierz „Model”, aby zobaczyć „aktualne modele”. Tutaj można wybrać istniejący parametr z modelu, który chcesz połączyć z AjourCollab. Na liście pojawi się parametr tylko wtedy, gdy model został zsynchronizowany. Należy pamiętać, że wszystkie parametry są widoczne i mogą być dołączane, ale tylko za pomocą wbudowanych (np. Keynote) i Współdzielonych Parametrów można synchronizować je z AjourCollab do Revit. Jeśli parametr nie ma identyfikatora Guid parametru współdzielonego, jest to parametr wbudowany lub parametr projektu.
 1. Wybierz, jakim typem danych ma być parametr.
  1. Reguły dotyczące typu danych: Typy danych na poziomie wystąpienia (tak/nie, Integer, Numery) muszą być stworzone w Revit i w zakresie instancji nie mogą zostać zsynchronizowane przez AjourCollab do Revit.
 1. Jeśli istnieją szczególne wymagania dotyczące identyfikatora parametru współdzielonego, należy je uwzględnić w tym miejscu. Pamiętaj, aby dodać nazwę, musi to być nazwa konkretnego parametru współdzielonego.

Nazwa i zakres

Podaj nazwę parametru

Zakres: Tutaj możesz wybrać, czy ma to być parametr instancji czy typu.

Wskazówki synchronizacji

 1. Tutaj możesz wybrać, w jaki sposób dane parametrów mają być przenoszone podczas synchronizacji.
 2. Utwórz w Revit: jeśli zdecydujesz się na tworzenie w Revit, parametr zostanie utworzony podczas następnej synchronizacji w Revit.

Lista wartości

Tutaj można wybrać, czy do parametru należy dodać listę wartości.

Jeśli wybierzesz jedną, będziesz mógł wybrać „Enforce value list (Wymuś listę wartości)”. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, użytkownik nie będzie mógł zapisywać niestandardowych danych wejściowych w parametrze.

Wybierz kategorie

Wybierz kategorie, w których powinien być parametr

Wtyczka parametrów Revit

Zobacz artykuł dotyczący wtyczki Revit

Parametr agregujący/zbiorowy

Jest to narzędzie usprawniające przekazywanie informacji z większej liczby parametrów do „parametru agregującego/zbiorowego”, stąd nazwa „agregacja” oznacza agregację, gromadzenie i zbieranie.

W terminologii AjourCollab agregat oznacza grupowanie wartości, dlatego można wybrać, które ze źródeł parametrów zagregowanych będzie nadrzędnym, jeśli w parametrach zagregowanych będzie więcej wartości, które są częścią parametru agregującego.

Wybierz „parametr zagregowany”. Jest to parametr, w którym gromadzone są wartości zagregowane. Ważne – „parametr agregujący” musi mieć ustawienie tylko AjourCollab („AC only”), które należy umieścić we „Wskazówkach synchronizacji” – w przeciwnym razie nie znajdziemy go na liście.

Po wybraniu parametru możesz teraz wybrać, który parametr chcesz jako źródło parametru zagregowanego. Zrobisz to za pomocą przycisku „Dodaj parametr”.

Masz możliwość przesuwania wartości parametru w górę lub w dół w zależności od tego który ma być nadrzędny w razie, gdyby jeden typ miał więcej parametrów i wartości.

Tutaj widzisz wynik ustawienia tego przykładu. Parametry źródłowe mają różne wartości, a Aggr1 plasuje się najwyżej i dlatego w takim przypadku jest ustawiany jako nadrzędny. Gdyby nie było wartości w Aggr1, wartość Aggr2 stanowiłaby wartość zagregowaną.

Was this article helpful?
Dislike 0